Najbliższe siedzenie na ulicy || Next street sitting

Cisza dla klimatu
Cisza dla klimatu

Zatrzymaj się z nami. Przez pół godziny wspólnego milczenia doświadczamy otaczającej rzeczywistości. Niesamowite, jak w takiej chwili wyostrzają się zmysły, jak świadomość przetwarza impulsy, ile powstaje refleksji na temat stanu Ziemi. To szansa na zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, ze światem, zrozumienie swojego miejsca, a także tego, że każda zmiana zaczyna się od tego, że po przebudzeniu po prostu ścielimy swoje łóżko i ruszamy we właściwym kierunku…

For English, scroll down

Ochrona Ziemi przed zniszczeniem jest naszą podstawową ludzką potrzebą i powinnością. By to było możliwe, byśmy zdolni byli do powstrzymania chciwości, podstawowo ważne jest, by choć na chwilę zatrzymać się. By przez chwilę pobyć ze sobą – z sobą samymi, ze sobą nawzajem, ze światem, którego jesteśmy częścią. Byśmy powstrzymali się w walce o dobra, racje, słowa i koncepcje i doświadczyli, że jesteśmy częścią Wszechświata. Nie jego panami i nie jego właścicielami.

Nie jesteśmy istotowo różni od reszty istnienia: ani od innych ludzi, choćby byli naszymi adwersarzami, ani od innych istnień świata nazywanych Naturą czy Przyrodą. W ogniu walki nie dajemy sobie szansy, by podobieństwo, tożsamość dostrzec i poczuć. Zatrzymajmy się więc. To propozycja zatrzymania ognia emocji i walki na rzecz doświadczania istnienia. Współistnienia. Dotknięcia pełni, która przecież obecna jest w nas w każdej chwili.

Nasza propozycja nie jest ani przeciwstawna, ani konkurencyjna wobec różnorodnych wysiłków. Odnosimy się z najwyższym szacunkiem do pracy naukowców, do odwagi działaczy gotowych ryzykować własną wygodę, a często zdrowie i życie, by w aktach obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwstawiać się destrukcji planety. Do pracy działaczy i edukatorów poszerzających powszechną świadomość problemu. Determinacji grupy światłych polityków. Dla ochrony życia Ziemi niezbędne są różne działania. Jesteśmy przekonani, że nasze jest komplementarne i stanowi dla pozostałych właściwe oparcie.

„Cisza dla klimatu” otwarta i dostępna jest dla wszystkich ludzi, niezależnie od religii, od formy ich aktywności, także i niezależnie od ich poglądów. Nie jest naszym celem, by zgromadzić wielką liczbę ludzi, choć bardzo chcielibyśmy zapewnić taką przestrzeń wszystkim. Może któregoś dnia na arteriach Warszawy usiądzie nieprzeliczony szpaler ludzi i na pół godziny zamilknie by z cieszyć się istnieniem – wspólnym z ptakami, ludźmi, powietrzem, roślinami i zwierzętami. Najważniejsza jest dla nas jakość tej przestrzeni. Doświadczanie głębi własnego istnienia, tożsamego z wszelkim istnieniem jest dotykaniem niewyczerpanego źródła siły i spokoju.

w imieniu organizatorów – Przemko Radwański


Protecting the Earth from destruction is our basic human need and duty. To make it possible, for us to be able to contain greed, it is essential to pause for a moment. To be with ourselves for a moment – with ourselves, with each other, with the world we are a part of. May we refrain from fighting for good, reasons, words and concepts and experience that we are part of the Universe. Not its masters and not its owners.

We are not essentially different from the rest of existence: neither from other people, even if they were our adversaries, nor from other beings of the world called Nature or Wilderness. In the heat of battle, we do not give ourselves a chance to see and feel the similarity, the identity. So let’s stop. It is a proposal to stop the fire of emotions and struggle to experience existence. Coexistence. The touch of the fullness that is present in us every moment.

Our proposal is neither opposed to nor competitive with the various efforts. We respect the work of scientists, the courage of activists ready to risk their own comfort, and often health and life, to oppose the destruction of the planet in acts of civil disobedience. For the work of activists and educators broadening the common awareness of the problem The determination of a group of enlightened politicians. Various measures are necessary to protect the life of the Earth. We are convinced that ours is complementary and provides appropriate support for the others.

„Silence for the climate” is open and available to all people, regardless of religion, regardless of their form of activity, and regardless of their views. It is not our goal to gather a large number of people, although we would very much like to provide such space for everyone. Perhaps one day, on the arteries of Warsaw, an innumerable row of people will sit and be silent for half an hour to enjoy existence – shared with birds, people, air, plants and animals. The most important thing for us is the quality of this space. To experience the depth of one’s own being, identical to all existence, is to touch an inexhaustible source of strength and peace.

on behalf of the organizers – Przemko Radwański